fbpx
Anasayfaİş Anlayışı ve İş Etiği

Şirketimizin iş etiği, iş anlayışı ve iş etiği kuralları aşağıdaki gibidir.

1. AMAÇ VE KAPSAM
Etik Kurallar, iş etiği açısından, hizmet ve sorumlulukların yerine getirilmesinde doğruluk ve dürüstlük kriterleri içinde, bireysel ve sosyal ilişkilerin temel temellerini oluşturduğu kabul edilen bir kurallar bütünüdür. insanlar ve kuruluşlar. Mesleki iş etiği ise, profesyonel bir çalışma ortamında ve ekip çalışmasında insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemeyi ve bir faaliyetteki ilişki ve davranış kurallarını belirlemeyi içerir.

Meetadfor Bilgi Teknolojileri tarafından benimsenen ve kabul edilen etik kurallar, Meetadfor Bilgi Teknolojileri bünyesinde çalışan tüm personel ve şirket bünyesinde çalışan veya yurt dışından danışmanlık hizmeti veren üçüncü şahısların uymakla yükümlü olduğu kurallardır. personelin görevleri ve personelin şirket içinde üçüncü şahıslarla ve birbirleriyle ilişkileri. Yürütmenin ana kuralı, yönetimin temel ilkeleridir.

Bu etik kurallar;

Meetadfor Bilgi Teknolojileri adı altında çalışan personel, iş ortakları, dış denetim, danışmanlık, danışmanlık vb. Şirkete hizmet veren ve Şirket’in önemli içsel bilgilerine erişme ve kullanma yetkisine sahip üçüncü şahıslar (sorumlulukları ile sınırlı) ve bu kişiler etik standartlar açısından kişisel kabul edilir.

Şirket, söz konusu kurum ve kişileri etik standartlar hakkında bilgilendirir ve bu standartlara uyulmasını sağlar.

2. ŞİRKETİN SORUMLULUĞU
Meetadfor Bilgi Teknolojileri etik kuralları çerçevesinde yöneticiler, bu kuralların tüm çalışanlara duyurulmasından ve iş akışının bu kurallara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

Meetadfor’un en önemli varlığı ve önceliği insan kaynağıdır. Bu nedenle Meetadfor, çalışanlarına sağlıklı, güvenli ve verimli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kurallar, Oryantasyon programı aracılığıyla birlikte çalışacak her çalışana iletilir ve çalışan, bu kuralların iş sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edildiğini ve etik kuralların sitede yayınlandığını anladığı yazılı bir belge imzalar. Şirket Web Sitesi.

Etik Kurallar Şirket tarafından düzenlenir, gerektiğinde güncellenir ve yayınlanır.

3. ÇALIŞANLARIMIZIN SORUMLULUĞU
Tüm çalışanlar;

Şirket politikalarına ve kurallarına uyar, belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışır,
Kurum ve kuruluşlarının adını ve itibarını her durumda korur,
Hukuka aykırı bir tavır ve davranışta bulunmaz, Şirket yetkililerine kendilerine sunulan tüm menfaatler, doğru / hukuka aykırı olarak çeliştiği konular veya görevinden ve faaliyetlerinden yararlanabilecek aile fertlerinin varlığı hakkında bilgi verir.
Çalışma ortamının huzurunu, güvenini ve verimliliğini bozan herhangi bir tutum veya davranış (siyasi ve / veya dini görüşlerin propagandası ve tanıtımı, tehdit edici konuşmalar, saldırgan davranış, taciz, zorbalık vb.)
4. ETİK KURALLAR
4.1 Gizlilik

Personel, aşağıdaki gizlilik ilkelerine bağlıdır.

Müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer çalışanların kişisel ve finansal bilgilerinin yetkisiz ve iş dışı kullanımı yasaktır.
Çalışmalarıyla öğrendikleri bilgileri ve sahip oldukları belgeleri (projeler, teknik altyapı, yönetmelikler, özlük hakları vb. Dahil) kurum içi ve dışı yetkisiz kişi ve yetkililerle paylaşamazlar, amaçlarla kullanamazlar. spekülatif.
Herhangi bir nedenle görevinizden ayrılsanız bile bu zorunluluk devam eder.
Halka açık olmayan bilgiler, işlemler, bilgisayar yazılımı, teknik bilgiler, materyaller, kayıtlar, dosyalar, belgeler, programlar, raporlar, incelemeler, veriler, müşteri listeleri, ticari sırlar ve her türlü müşteri ve diğer üçüncü şahıslarla ilgili diğer bilgiler iş dışında kullanılamaz. Bu bilgiler herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu’nun onayı olmaksızın üçüncü kişilere açıklanamaz.
Tüm çalışanların ayrıca Şirket tarafından yayınlanan ve / veya yayınlanacak “bilgi güvenliği sistemleri politikalarına” uyması zorunludur.
4.2. Bilgisayar ekipmanı ve diğer ekipman
Şirket tarafından personele tahsis edilen ekipman ve eşyalar kişisel eşya olarak değerlendirilemez.
Bilgisayara tüm erişim, günlük işleri gerçekleştirmek için gerekli bilgilerle sınırlandırılmalıdır.
Yetkili kişilerle bilgi paylaşımı yapılırken gerekli bilgiler gerekli düzeyde sağlanmalıdır. Gizli bilgiler, yalnızca yetkili kişilerin görebileceği ve erişebileceği bir yerde saklanmalıdır. Bu tür bilgileri kurum içinde dağıtırken “Kişisel” kelimelerini içeren ifadeler kullanılmalıdır.
Dizüstü bilgisayarlar ve diğer taşınabilir aygıtlar hırsızlığa son derece açık olduğundan, bu tür taşınabilir aygıtlar güvenli olmayan yerlerde bırakılmamalıdır. Çalışanlar, atanmış bilgisayarlarından ayrılmadan önce bilgisayarlarını kilitlemeli veya sistemden çıkış yapmalıdır.
Kullanıcı kimlikleri veya şifreler kişiseldir ve kimseyle paylaşılmamalıdır.
Şirket tarafından sağlanan bilgisayarın antivirüs programının yapılandırması değiştirilemez.
Şirket tarafından sağlanan bilgisayara lisanssız programlar ve / veya özel amaçlı programlar yüklenemez.
4.3. Şirket varlıklarının korunması ve doğru kullanımı

Çalışanlarımız şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Tüm şirket varlıkları yalnızca iş amaçlı kullanılmalıdır.

Bilgi, en kritik varlık kategorilerimizden biridir. Bilgi varlıklarının sundukları önem, değer ve hassasiyete göre korunmasını sağlamak için tüm çalışanlarımızın bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uygun hareket etmesi gerekmektedir.

4.4. İÇ VE DIŞ İLİŞKİLER

Personel, müşteriler, tedarikçiler ve şirketin iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkilerde dürüstlük, güven, tutarlılık, profesyonellik, bağımsızlık, uzun süreli ilişki ve karşılıklı çıkarlara saygı ilkeleri gözetilir. iç ilişkiler.

4.4.) Devlet ve Kamu Kurumları ile İlişkiler

Devlet veya kamu kurumları ile ilişkiler, görev tanımları çerçevesinde ilgili faaliyetleri yürütmek üzere görevlendirilecek belirli kişiler veya diğer personel tarafından yürütülür.

Personel, kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerinde dürüstlük, doğruluk ve şeffaflık ilkelerine uygun hareket eder, ilişkilerini mesafeli ve tarafsız bir şekilde sürdürür.

Karşı tarafın kararlarına bir iyilik isteme veya yön verme izlenimi verebilecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Herhangi bir devlet kurumuna bağış / hediye, Şirket dışında kendinizi kişisel olarak sosyal faaliyetlerden dışlamanız ve bunu alenen yapmanız dışında kesinlikle yasaktır.

4.4.) Müşteriler, tedarikçiler ve diğer dış kuruluşlarla ilişkiler

Personelin Şirketi temsil eden müşteriler ile ilişkileri öncelikle müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olup, müşteri ile ilişkiler dürüstlük, eşitlik ve hukuka uygunluk, profesyonellik, nezaket ve ciddiyet ve ciddiyet ilkelerine dayanmaktadır. . . Hizmet ve ürünlerde üstün kalite için müşterinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılamayı hedefler.

Serbest rekabeti kısıtlayan davranışlardan kaçınılır, rakip ürünler hafife alınmaz ve yanıltıcı reklam yapılmaz.

Çalışanlar, müşterilere şirketin ürünleri hakkında eksiksiz ve net bilgi sağlamalıdır.

Çalışanların daha yüksek kar elde etmek için yanlış bilgi verme hakları yoktur.

Mesleki etik ile uyumsuz; müşteriye ürün veya hizmet hakkında yanlış veya eksik bilgi vermek; Müşteriyi karar sürecine zorlama çabalarından yararlanan satış veya iletişim teknikleri kullanılamaz.

Hiçbir Personel Şirket adına resmi veya gayri resmi, açık veya zımni, onaylanmış prosedürler uyarınca yetkilendirme olmaksızın taahhütte bulunamaz.

Şirketin seçimlerini ve kararlarını etkilemeyi amaçlayan hediyeler, eğlence veya diğer hediyeler kabul edilmemeli veya gerekli olmamalıdır.

Çalışanlara, kararlarını veya iş uygulamalarını etkilemek için eğlence, ücretsiz eğitim, seminerler, konaklama, seyahat, yemek vb. Sunulur. Sunuldu. Teklifinizi kabul etmemeliyim.

4.4.) Medya ilişkileri

Yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri gruplarla yapılan tüm görüşmeler şirketin belirlediği “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yapılır.

Hiçbir Personel açıklama yapamaz
5. İŞYERİNDE SAYGI VE İŞ HAYATI
Saygılı ve düşünceli davranış, tutum, davranış ve görünüm, iç hiyerarşi, devam etme yükümlülüğü, meslektaşlarla bilgi alışverişi: transfer / teslimat yükümlülüğü, eşit fırsatlar, istihdamda etik. Yönetim Kurulunun İş İlkeleri ile iç işleyiş ve davranışları belirleyecek ve düzenleyecek diğer düzenleme ve politikalara uyumunu sağlamak.

Çalışan ilişkilerinde karşılıklı saygı, güven ve işbirliği anlayışı esastır. Tüm çalışanlar, şirketin saygın imajını korumak ve geliştirmek için sorumluluklarını yerine getirir. Bu kapsamda tüm çalışanlar kişisel davranış ve davranışlarının genel kanunlar ve etik standartlar çerçevesinde olmasını sağlar.

6. ETİK KURALLARA UYUM
Etik Kuralların şirket içinde uygulanması ve yenilenmesinden Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.

Yönetim Kurulu bu yetkisini kendi içinde bölerek veya Yönetim Kurulu dışında atayarak devredebilir. Yönetim Kurulu ve / veya bu etik standartları bildirilen, bilinen veya şüphelenilen ihlalleri inceleyerek belirli durumlara uygulamaya yetkili olanlar.

Sorumlular, bildirilen ihlalleri araştırmak için gerekli tüm önlemleri alır. Aykırılığın giderilmesi halinde Yönetim Kurulu’na bilgi verilir ve Yönetim Kurulu’nun uygun göreceği yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar, ciddi suçlar nedeniyle adli makamlara önceden bildirimde bulunulmaksızın işten çıkarma ve işten çıkarmayı içerebilir.

Her çözüm iyi bir soru ile başlar: Nasıl yardımcı olabiliriz? BİZE SORUN